§ 1. Navn:

§ 1.1 Navnet på klubben skal være Norsk Geländewagenklubb, heretter forkortet som NGK.

§ 2. Formål:

§2.1 NGK er en landsomfattende norsk interesseorganisasjon for Mercedes-Benz og Puch Geländewagen av alle modeller samt lisensproduksjonsserier.

§2.2 Klubben skal medvirke til å skape ett miljø for medlemmene til å utveksle kunnskap om bilene.

§2.3 Klubben skal medvirke til å skape ett miljø der medlemmene treffes i sosialt samvær, der bilene, bilenes bruk og vedlikehold er det naturlige hovedelement.

§2.4 Klubben skal bidra til å utvise en spesiell miljøprofil i alle treff og møter slik at det ikke skaper negativ omtale og omdømme av klubbens virksomhet.

§ 3. Organisering:

§3.1 Klubben skal tilstrebe å jevnlig organisere kjøring der medlemmene kan prøve bilene til det de er konstruert for.

§3.2 Klubben skal i forbindelse med organisert kjøring tilby teorikurs om terrengkjøring der det fokuseres på sikkerhet.

§3.3 Klubben skal organisere forum som bidrar til at medlemmene kan utveksle kunnskap innen bilenes bruk og vedlikehold.

§ 4. Medlemskap:

§ 4.1 Som medlem kan opptaes enkeltpersoner med som eier eller er interessert i biler som nevnt i § 2.1

§ 4.2 Personen forplikter å følge organisasjonens vedtekter og bestemmelser.

§ 4.3 Et medlem er en person som oppfyller overnevnte kriteriene og har betalt medlemskontingent for gjeldende periode.

§ 5. Eksklusjon

§ 5.1 Medlemmer som aktivt eller systematisk saboterer organisasjonens formål, vedtekter og/eller arbeidsformer kan av sentralstyret ekskluderes fra NGK.

§ 5.2 Den som får eksklusjonssak reist mot seg, har rett til å uttale seg i alle NGKs fora der saken behandles.

§ 5.3 Eksklussjonsaker kan ankes til generalforsamling.

§ 6. Generalforsamling

§6.1 Generalforsamlingen avholdes på et årlig arrangert landstreff.

§6.2 Innkalling til generalforsamling skal skje senest 3 måneder før generalforsamlingen avholdes.

§6.3 Forslag til vedtektsendringer eller saker til dagsorden skal sendes sentralstyret senest åtte uker før Landsmøtet.

§6.4 Endelig saksliste skal sendes medlemmene seneste 4 uker før generalforsamlingen finner sted.

§6.5 For at vedtekter skal kunne legges til, slettes eller endres krever det 2/3 flertall i generalforsamlingen.

§6.6 Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av Sentralstyret eller skal avholdes dersom et samlet krav fra 1/3 av klubbens medlemmer fremkommer.

§6.7 Ved generalforsamling skal følgende punkter gjennomgåes:

§ Godkjenning av stemmer og fullmakter

§ Konstituering

§ Godkjenning av innkalling og dagsorden

§ Valg av møteleder, referent(er) og tellekorps

§ Sentralstyrets årsrapport og revidert regnskap

§ Innmeldte saker

§ Retningslinjer og plan for kommende år

§ Behandling av budsjettforslag

§ Valg av styremedlemmer

§ I tillegg til den/de av Sentralstyrets medlemmer som er på valg, skal det velges revisor og en valgkomite på minst tre personer.

§ Ved ekstraordinær generalforsamling skal kun saker på dagsorden gjennomgåes.

§6.8 Et hvert medlem, som definert i § 4, er stemmeberettiget ved generalforsamling. Kun fremmøtte medlemmer er stemmeberettiget med mindre §6.9 er oppfylt.

§6.9 Om et medlem er forhindret fra å møte ved generalforsamlingen kan vedkommende sende stemmefullmakt med et annet stemmeberettiget medlem. Et hvert stemmeberettiget medlem kan kun bære stemmefullmakt fra ett annet medlem.

§ 7. Vedtekter

§ 7.1 Reviderte vedtekter trer i kraft 4 uker etter avholdt generalforsamling. Landsmøtet kan med 2/3 flertall vedta at en vedtaksendring trer i kraft på et senere tidspunkt, dog innen neste Landsmøte.

§ 7.2 Ved tvist om forståelse av vedtektene foretar en enstemmig Desisjonskomité vedtektsfortolkning.

§ 8. Tolkning av vedtekter

§ 8.1 Tolking av vedtektene tilligger Sentralstyret eller ved tvist se §7.2.

§ 8.2 Avgjørelsen kan ankes til Generalforsamlingen som har den endelige avgjørelsen.

§ 9. Sentralstyret

§ 9.1 Sentralstyret i NKG består av følgende poster:

§ Formann

§ Nestformann

§ Sekretær

§ Kasserer

§ IT-ansvarlig

§ Styremedlem

§ To stykk varamedlemmer

§ 9.2 Øverste tillitsvalgte i NGK bærer tittelen ”Formann av NGK”. Han/hun er leder av Sentralstyret. Sentralstyret leder NGKs virksomhet etter disse ”Vedtekter for Norsk Geländewagenklubb” og etter pålegg og vedtak som er gjort på Generalforsamlingen. Formannen er til en hver tid øverste ansvarlig for klubbens virksomhet.

§ 9.3 Formann, sekretær og kasserer velges av Landsmøtet for TO år av gangen. Formann, sekretær og kasserer utgjør foreningens sekretariat og daglige ledelse.

§ 9.4 Nestformann, IT-ansvarlig, styremedlem samt to stykk varamedlemmer velges for et år av gangen.

§ 9.5 Varamedlemmer har møterett ved Styremøter. Disse tillegges stemmerett når Styret ikke er fulltallig.

§ 9.6 Sentralstyret fører protokoll over sin virksomhet.

§ 9.7 Styret er besluttningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved votering i styret teller alminnelig flertall. Ved stemmelikhet tillegges formannens stemme dobbel vekt.

§ 9.8 Møter i Sentralstyret avholdes minst 2 ganger i året.

§ 9.9 Sentralstyret har ansvar for NGKs økonomiske disposisjoner. NGK forpliktes ved underskrift av leder, og ved dennes fravær kasserer.

§ 9.10 Sentralstyret fører sentralt medlemsregister. Registeret skal føres slik at det ikke blir konsesjonspliktig (jfr Personregisterloven § 9).

§ 10. Kommunikasjon

§ 10.1 Klubben skal bidra med web side og/eller trykksaker til å distribuere relevant informasjon. Klubbens formål vil være redaksjonelt ledende.

§ 10.2 Ingen av klubbens fora skal brukes til å fremme politiske og/eller religiøse ideologier.

§ 10.3 Klubben skal ha ei internettside som skal inneholde følgende:

  • Et forum
  • Gi mulighet for medlemmene å legge ut artikler, informasjon, bilder, ”sin bil”, annonser og liknende.
  • Ha en hjelpeliste med frivillige entusiaster som er villige til å hjelpe medlemmer i nød der de skulle oppholde seg.

§ 11. Oppløsning

§ 11.1 Oppløsning av NGK kan bare vedtas med 2/3 flertall på 2 påfølgende Generalforsamlinger.

§ 11.2 Det siste Landsmøtet skal være ekstraordinært, og skal bare behandle oppløsningssaken. Dersom oppløsning blir vedtatt, skal oppløsende Generalforsamling bestemme forvaltingen av NGKs midler, materiell og arkiver.

§ 11.3 Dersom generalforsamlingen finner det hensiktsmessig kan NGK slås sammen med andre organisasjoner med sammenfallende eller delvis sammenfallende mål som NGK.